โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
2.ด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานงบประมาณ
ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหน้าที่22 อย่างด้วยกันคือ
2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วแต่กรณี
2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
2.9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
2.11 การวางแผนพัสดุ
2.12 การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงิน
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วแต่
กรณี
2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ
2.14 การจัดหาพัสดุ
2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ
2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
2.17 การเบิกเงินจากคลัง
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
2.19 การนำเงินส่งคลัง
2.20 การจัดทำบัญชีการเงิน
2.21 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน

คลิกที่ "ชื่อ" หัวหน้า  เพื่อดูประวัติส่วนตัว - ขั้นตอนดำเนินงาน คลิก"ดาวน์โหลดไฟล์"

2.1 การจัดทำแผนงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางทิพย์สุดา  แดงโกเมน   หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.29 KB
2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ผู้รับผิดชอบ
นายธนู  บำรุงนา  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.93 KB
2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธิดาวรรณ  บัวสาย  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.84 KB
2.4 การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวเบญจวรรณ ธงพันธ์  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.98 KB
2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวละออทิพย์  กูกขุนทด    หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.6 KB
2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปณภัช  ปัทมาธนาโชติ  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.72 KB
2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางนพรัตน์  นาจันทอง  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.18 KB
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธนัญชนก  จันทร์แดง   หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.14 KB
2.9 งานกองทุนพิบูลสรงครามเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนัยเรส  ฤทธิ์แจ่ม   หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.16 KB
2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอัญธานี  นิพนธ์เจริญศรี   หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 47.66 KB
2.11 การเบิกเงินจากคลัง

ผู้รับผิดชอบ 
นางรำพรรณ์ ตีระสกุล   หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.14 KB
2.12 การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน

ผู้รับผิดชอบ 
นางธัญนันท์  ทองอรุณศรี    หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.54 KB
2.13 การนำเงินส่งคลัง

ผู้รับผิดชอบ
นางสุรัตน์พร  วิโรจน์ยุติ  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.52 KB
2.14 การจัดทำบัญชีการเงิน

ผู้รับผิดชอบ
นางธิราภรณ์  วงษ์โพธิ์   หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.04 KB
2.15 การจัดทำรายการทางการเงินและงบการเงิน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสิรินันท์  จันทร์ต๊ะ  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45.29 KB
2.16 การจัดทำบัญชีและจัดหาแบบบัญชี ทะเบียนและรายงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางมนัสนันท์  ทองเทพ  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.3 KB
2.17 การวางแผนพัสดุ

ผุ้รับผิดชอบ
นางสาวฉันทนา  พลอยฉาย  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.66 KB
2.18 การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ
นางอารีย์  เกียรติคุณธรรม    หัวหน้าคณะทำงานAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 48.51 KB
2.19 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ
นายองอาจ  น้อยเจริญ  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.06 KB
2.20 การจัดหาพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุพิชชา  แก่นนาคำ    หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 52.61 KB
2.21 การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ
นายชนานันท์  แก่นสาร  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.24 KB
2.22 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนริศรา  เรืองวัฒนวิศิษฐ์   หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.02 KB