โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสุชาติ ม่วงสาย
เจ้าหนัาที่รักษาความปลอดภัย
เบอร์โทร : 0835277020

นางสาวเพ็ญศรี ลิมาพงษ์ภาส
พยาบาล
เบอร์โทร : 0890850229

นายประไพ มาสาท
นักพัฒนา
เบอร์โทร : 0875492092

นายทองใบ ลำไย
นักพัฒนา
เบอร์โทร : 0983612789

นางสาวนิรมล มุสิกะสิน
พี่เลี้ยงอนุบาล
เบอร์โทร : 0645708530

นางอังคณา เกษร
พี่เลี้ยงอนุบาล
เบอร์โทร : 0814870993

นายชัยวัฒน์ วงษ์เอี่ยม
คนขับรถ
เบอร์โทร : 0966863727

นายทองหยด ไกรสวัสดิ์
นักพัฒนา
เบอร์โทร : 0966099631

นางอารีรัตน์ โสภา
นักพัฒนา
เบอร์โทร : 0840806473

นางศิรินภา โพธิ์กระสัง
นักพัฒนา
เบอร์โทร : 0984388190

นางนฤมล มีลาภ
นักพัฒนา
เบอร์โทร : 0808068974

นางจิราภา รัตนวงศ์
พี่เลี้ยงอนุบาล
เบอร์โทร : 0816128329

นายพิเชษฐ์ เหมือนวิไล
นักพัฒนา
เบอร์โทร : 0655602392

นางฉวีวรรณ วันทา
พี่เลี้ยงอนุบาล
เบอร์โทร : 0820976460

นางสาวกรภัทร ธรรมคุณ
พี่เลี้ยงอนุบาล
เบอร์โทร : 0872394216

นางสาวภาวินี เข็มสุวรรณ
พี่เลี้ยงอนุบาล
เบอร์โทร : 0839395773

นางสาวยุภาพร คำกอง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุด
เบอร์โทร : 098-8711702

นางสาวฐานิญา ​สุขเติม
นักพัฒนา
เบอร์โทร : 093-2813245

นายอภิชาติ มาสาท
นักพัฒนา