โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
4.ด้านการบริหารงานทั่วไป
4.ด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้านการบริหารทั่วไป   มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ
4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.8 การด าเนินงานธุรการ
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
4.10 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
4.11 การรับนักเรียน
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4.15 การทัศนศึกษา
4.16 งานกิจการนักเรียน
4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่น  4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
4.20  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน

คลิกที่ "ชื่อ" หัวหน้า  เพื่อดูประวัติส่วนตัว - ขั้นตอนดำเนินงาน คลิก"ดาวน์โหลดไฟล์"


4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
นายวัชรพล   สอนเจริญ   หัวหน้าคณะทำงาน


 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.87 KB
4.2 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสุนิสา   อินทนนท์  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.67 KB
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวชลธิดา   พฤกษะวัน  หัวหน้าคณะทำงาน

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.15 KB
4.4 งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน

ผู้รับผิดชอบ
นางศศิตา   ชุณหโชติอนันต์   หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.69 KB
4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววันวิษา   สุวรรณโณ หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.36 KB
4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ
นายธนกรหาญ   คำพิลาโสม  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.89 KB
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายพจน์ศวี   สุขแสวง  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.41 KB
4.8 การดำเนินงานธุรการ

ผู้รับผิดชอบ
นายเกรียงไกร   คำแก่นแก้ว   หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 174.86 KB
4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
นายประเสริฐ   โต๊ะอาด   หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.87 KB
4.10 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอรัญญา   วิเศษชู  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.57 KB
4.11 การรับนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุมาลี   แซ่จิว   หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.32 KB
4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางวิลาสินี   เนินกลาง    หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.63 KB
4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

ผู้รับผิดชอบ
นางธนารักษ์   รอดอ่อน  หัวหน้าคณะทำงาน


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 124.98 KB
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางอ้อยทิพย์   หาญนาวี  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.33 KB
4.15 การทัศนศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายเวนิช   โงกสูงเนิน  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.28 KB
4.16 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสายสวาสดิ์   มีกอบสิน  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.13 KB
4.17 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นายกิตติศัพท์   จอมพลเรือง  หัวหน้าคณะทำงาน


 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.02 KB
4.18 งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวทองทิพย์   เมืองแก้ว  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.03 KB
4.19 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ
นางเพ็ญนภา   แก้ววิมล  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.87 KB
4.20การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอนงค์   นามป่าสาย  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.38 KB
4.21 การจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน งานฝ่ายปกครอง

ผู้รับผิดชอบ
นายปัญญา   ชุดทองม้วน   หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 135.98 KB
4.22 ฝ่ายอนามัย

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศศิตา ชุณหโชติอนันต์  หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131.91 KB
4.23 ฝ่ายโภชนาการ

ผู้รับผิดชอบ
างวิลาสินี  เนินกลาง หัวหน้าคณะทำงาน

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.37 KB