โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปกสีเทา)
คลิกที่นี้ >> หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปกสีเทา)
**มาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
คลิกที่นี้ >> มาตราฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระต่างๆ
คลิกที่นี้ >> ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระต่างๆ
หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563
คลิกที่นี้ >> หลักสูตรโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2563 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2563
คลิกที่นี้ >> หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2563 ส่วนที่ 1

คลิกที่นี้ >> หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2563 ส่วนที่ 2
การประเมินผลหลักสูตร ปี 2563
คลิกที่นี้ >> การประเมินผลหลักสูตร ปี 2562
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

คลิกที่นี้ >> หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

วิเคราะห์หลักสูตร ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี้ >> วิเคราะห์หลักสูตร ปีการศึกษา 2563

*หลักสูตร(รายชั้น)กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ปฐมวัย
คลิกที่นี้ >> หลักสูตร(รายชั้น)กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ปฐมวัย
*หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี้ >> หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563
**กำหนดการสอน ปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี้ >> กำหนดการสอน ปีการศึกษา 2563
**คำสั่ง
คลิกที่นี้ >> คำสั่ง  
**การจัดประสบการณ์ของคุณครูเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
คลิกที่นี้ >> การจัดประสบการณ์ของคุณครูเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2563
การประเมินผลหลักสูตร ปี 2564
**หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คลิกที่นี้ >> หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
**วิเคราะห์หลักสูตร ปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี้ >> วิเคราะห์หลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
**หลักสูตร(รายชั้น)กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ปฐมวัย
คลิกที่นี้ >> หลักสูตร(รายชั้น)กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ปฐมวัย 
*หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี้ >> น่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2564 
**กำหนดการสอน ปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี้ >> กำหนดการสอน ปีการศึกษา 2564
คำสั่ง ปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี้ >> คำสั่ง
**การจัดประสบการณ์ของคุณครูเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2564
คลิกที่นี้ >> ารจัดประสบการณ์ของคุณครูเป็นรายบุคคล ปีการศึกษา 2564