โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) งบ65
ตัวอย่างการเขียน PA

ตัวอย่างการเขียน PA

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) รองผู้อำนวยการ

ดร.ปรพล แก้วชาติ                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจันจิรา  ทองสง่า           
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารงานบุคคล 

นายรณยุทธ  ทองตะโก             รองผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารทั่วไป

นางสาวสุนันทา  จันทร์ชูกลิ่น     รองผู้อำนวยการสถานศึกษาบริหารงบประมาณ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บุคลากรครู
  1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
  8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  10. ปฐมวัย