โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเวนิช โงกสูงเนิน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0982749424
อีเมล์ : Venich@pibool.ac.th

นายประเสริฐ โต๊ะอาด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0851114523
อีเมล์ : Prasert@pibool.ac.th

นายกัมพล ศุภผล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0896874059
อีเมล์ : kamphol@pibool.ac.th

นางสาวศศิตา ชุณหโชติอนันต์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0955200845
อีเมล์ : sasita.ch@pibool.ac.th

นายวัชรพล สอนเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0810054327
อีเมล์ : watcharapon@pibool.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีปัญญา ชุดทองม้วน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0944849255
อีเมล์ : panya@pibool.ac.th