โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ทิศทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์
จัดการศึกษาทุกช่วงชั้น ก้าวไกลสู่สากล

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
พันธกิจ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความสมานฉันท์ สันติวิธี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานสากล
4. พัฒนาการสื่อสารภาษาสู่สากล
5. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
6. พัฒนาการบริหารจัดการ บุคลากร งบประมาณแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและสร้างสัมพันธ์ชุมชนอย่างมี ประสิทธิภาพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าประสงค์
           นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการและมีคุณภาพได้มาตราฐานการศึกษาชาติ ดำรงตนให้อยู่ในสถานะพลเมืองดี และพลเมืองเมืองโลกได้อย่างมีความสุข

ระดับก่อนประถมศึกษา
          นักรียนได้รับการเตรียมความพร้อมให้มีพัฒนาการในทุกด้านเต็มศักยภาพของนักเรียนรวมทั้งปลูกฝังให้มีเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
        นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุถัมภ์ได้รับการพัฒนาให้เป็นผุ้มีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกายใจ แข็งแรง สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ทุกคน ได้รับการพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ตามศักยภาพ มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ ดำรงตนอยู่ในสถานะพลเมืองดี และพลเมืองโลกได้อย่างมีความสุขและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรียนของชุมชน ต้นแบบการให้บริการด้านการจัดการศึกษา พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นสากล
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กีฬาเด่น เป็นคนดี มีความรู้
มาตรการส่งเสริม
      1.โครงการโรงเรียนปลอดภัย เครือข่ายเข้มแข็ง
      2.โครงการกายแข็งแรง จิตแจ่มใส
      3.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กลยุทธ์

กลยุทธ์

โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ โดยกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร และกลยุทธ์ระดับแผนงาน โครงการดังนี้


กลยุทธ์ที่ 1  การยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

1.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1.2 พัฒนากระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน

1.3 พัฒนาการเรียนรู้มุ่งสู่ความเป็นสากล

1.4 พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้

1.5 พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน

1.6 จัดระบบนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.7 ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

1.8 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา


กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.1 พัฒนาประสิทธิภาพและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.2 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างทักษะการดำรงชีวิตในวิถีระบอบประชาธิปไตย


กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ห้องเรียนคุณภาพ

3.1 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียน

3.2 พัฒนาการใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้

3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ประยุทธ์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรในสถานศึกษา

4.1 พัฒนาผู้บริหาร

4.2 พัฒนาครู

4.3 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนการจัดการศึกษา


กลยุทธ์ที่ 5  การพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน

5.1 การสร้างสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน