โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายโรจนะ กฤษเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเหมวรรณ หนูเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศรียุพา อยู่เย็น
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนฤมบ ศรีสุข
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัคจิรา มีชัย
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสุจินต์ ดอกไม้ทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.สุวรรณ โพธิ์จาด
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณา แจ้งหิรัญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประพฤทธิ์ หาญกิจจะกุล
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดนิคม นาควโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดสังวาลย์ เทวสโร
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ปรพล แก้วชาติ
ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน