โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
1128 ถนนลาดพร้าว  แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0 2511 4049
ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ ครูและผู้ปกครอง
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 16 (ประจำวันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564) (อ่าน 36) 01 ต.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 15 (ประจำวันที่ 20-24 กันยายน 2564) (อ่าน 40) 25 ก.ย. 64
อบรม การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และการเขียนข้อตกลงที่เป็นประเด็นท้าทาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา (27/09/2564) (อ่าน 58) 25 ก.ย. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 14 (ประจำวันที่ 13-17 กันยายน 2564) (อ่าน 905) 18 ก.ย. 64
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีเด่น อันดับ ๑ ประเภทผลงานระดับโรงเรียนขยายโอกาส ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (อ่าน 893) 14 ก.ย. 64
วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ (ร้อยรักร่วมใจ สานสายใยพิบูลอุปถัมภ์ พุทธศักราช 2564) (อ่าน 903) 11 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ นายปรพล แก้วชาติ ในโอกาสได้รับคัดเลือกผู้ได้รับเกียติบัตร "ปิยชนน์ คนการศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 342) 11 ก.ย. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 13 (ประจำวันที่ 6-10 กันยายน 2564) (อ่าน 33) 10 ก.ย. 64
สรุปความพึงพอใจของผู้ปกครองโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ต่อโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 34) 10 ก.ย. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 12 (ประจำวันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564) (อ่าน 37) 03 ก.ย. 64
การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 319) 27 ส.ค. 64
คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 34) 27 ส.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 11 (ประจำวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564) (อ่าน 39) 27 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์จากการคัดเลือกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร "โรงเรียนที่มีรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปี 2564" (ได้รับรางวัลชมเชย) (อ่าน 298) 23 ส.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 10 (ประจำวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564) (อ่าน 38) 20 ส.ค. 64
โครงการช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (PBU Care) (อ่าน 323) 20 ส.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 9 (ประจำวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564) (อ่าน 45) 13 ส.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 8 (ประจำวันที่ 2-8 สิงหาคม 2564) (อ่าน 89) 06 ส.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 7 (ประจำวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 363) 23 ก.ค. 64
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 6 (ประจำวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564) (อ่าน 389) 16 ก.ค. 64
โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปรพล แก้วชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ได้รับรางวัล "คุรุสดุดี" ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 200) 16 ก.ค. 64
ข่าวประชาสัมพันธ์ผู้ปกครอง ด้วยทาง สพป. กทม. จะให้ความช่วยเหลือกับนักเรียน ที่ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังไม่มีเตียงรักษาให้ส่งข้อมูลไปยังครูประจำชั้น (อ่าน 376) 02 ก.ค. 64
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (อ่าน 49) 28 พ.ค. 64
เสนอยื่นซองประมูลจำหน่ายอาหารในโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 704) 02 เม.ย. 64
หยุดเรียนกรณีพิเศษ ระดับชั้นปฐมวัย (อ่าน 53) 07 ก.พ. 64
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3055) 29 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร (อ่าน 49) 02 ม.ค. 64
โรงเรียนประกาศปิดด้วยเหตุพิเศษเนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ 2019 (อ่าน 887) 23 ธ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการหยุดเรียนระดับชั้นอนุบาล-ป.3 ในวันที่ 24/12/2563 (อ่าน 721) 22 ธ.ค. 63
พ.อ. ห่วงใยใส่ใจป้องกัน COVID-19 (อ่าน 656) 21 ธ.ค. 63
เลื่อนการเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 (อ่าน 621) 20 ธ.ค. 63
ตารางสอน (สำหรับครู) 1/2563 (อ่าน 65) 29 ต.ค. 63
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนของนักเรียน (อ่าน 637) 27 ต.ค. 63
พิธีมอบทุนการศึกษา 1/2563 (อ่าน 665) 22 ต.ค. 63
ผู้ใหญ่ใจดีทาง (อ่าน 674) 12 ต.ค. 63