Get Adobe Flash player

อัตลักษณ์

จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

อัตลักษณ์


โรงเรียนของชุมชน  ต้นแบบการให้บริการด้านการจัดการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นสากล

 

เอกลักษณ์ของนักเรียน


กีฬาเด่น  เป็นคนดี  มีความรู้

 

มาตรการส่งเสริม


1. สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

2. คุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนาสู่ความเป็นสากล


โครงการส่งเสริม

1.โครงการ โรงเรียนปลอดภัย เครือข่ายเข้มแข็ง

2.โครงการกายแข็งแรง  จิตแจ่มใส

3.โครงการพัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นสากล


วัตถุประสงค์การก่อตั้งโรงเรียน
เพื่อให้บุตรหลานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงมีสถานที่เรียน สะดวกต่อการมาเรียน ไม่ต้องเดินทางไกล