Get Adobe Flash player

กำหนดแจกใบสมัคระเบียบการ วันรับสมัคร จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว

แจกใบสมัครและระบียบการ

รับสมัคร

จับฉลาก

ประกาศผลรายงานตัว

มอบตัว

                           เวลา  ระดับชั้น

08.30 - 16.30น.

08.30 - 16.30น.

09.00น.

09.00 - 16.30น.

09.00 - 16.30น.

ปฐมวัย

24 - 29 ม.ค. 2554

29 ม.ค. - 2 ก.พ. 2554

6 ก.พ. 2554

7 ก.พ. 2554

13 ก.พ. 2554

-อนุบาล3ขวบ

-อนุบาลปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1

25 ม.ค. - 5 ก.พ. 2554

5 - 9 ก.พ. 2554

13 ก.พ. 2554

13 ก.พ. 2554

20 ก.พ. 2554

อนุบาลปีที่ 2 และ ประถมศึกษาปีที่ 2-5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   2-3(เพิ่มเติม)

22 ก.พ. - 5 มี.ค. 2554

8 - 12 มี.ค. 2554

15 มี.ค. 2554

15 มี.ค. 2554

2 เม.ย. 2554

***หมายเหตุ  รับใบสมัครเวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องวิชาการโรงเรียน  อาคาร 3  ชั้น 1 ในเวลาราชการ

กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

1.นักเรียนทั่วไป  ทดสอบความพร้อมพื้นฐานทางการเรียน  จำนวน 120 คน

รับสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผลและรายงานตัว

มอบตัว

12 - 16 มีนาคม 2554

19 มีนาคม 2554

22 มีนาคม 2554

2 เมษายน 2554

เวลา 08.30 - 16.30 น.

เวลา 09.00 น.

เวลา 09.00 - 16.30 น.

เวลา 09.00 - 16.30 น.

2.จับฉลาก  นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  เขตห้วยขวาง  เขตวังทองหลาง  เขตจตุจักร  และเขตลาดพร้าว  จำนวน  120  คน

รับสมัคร

สอบคัดเลือก

ประกาศผลและรายงานตัว

มอบตัว

12 - 16 มีนาคม 2554

27 มีนาคม 2554

27 มีนาคม 2554

2 เมษายน 2554

เวลา 08.30 - 16.30 น.

เวลา 09.00 น.

เวลา 09.00 - 16.30 น.

เวลา 09.00 - 16.30 น.

***หมายเหตุ  รับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  21 กุมภาพันธ์  2554  -  11 มีนาคม 2554  เวลา  08.30 - 16.30 น. ณ ห้องวิชาการ  โรงเรียนอาคาร 3 ชั้น 1 ในเวลาราชการ